O Spółdzielni

Zarys historii
W 1962 r. Złotów posiadał 9,5 tys. mieszkańców i był powiatowym miastem w woj. koszalińskim, na terenie którego działało w tym czasie 13 spółdzielni mieszkaniowych.

W dniu 21 marca 1962 r. 17 obywateli Złotowa na zebraniu założycielskim postanowiło założyć czternastą spółdzielnię mieszkaniowa na terenie woj. koszalińskiego o nazwie: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIAST”.

Założycielami Spółdzielni byli:
Zdzisław Krawiec, Rajmund Grochowski, Mieczysław Olszowy, Zenon Olewiński, Leokadia Kotarba, Henryk Chudziński,  Władysław Iwon, Brygida Kołodziejczyk, Zbigniew Pietrasik, Ludwika Polachowska, Helmut i Marta Werner, Ryszard Włodarczyk, Klemens Zdrenka, Stefan Kubala, Bogdan Krawczyk, Bernard Kokowski. Przewodniczącym Rady został Zdzisław Krawiec, a Przewodniczącym Zarządu został Stefan Kubala oraz Bogdan Krawczyk i Bernard Kokowski zostali wybrani na członków Zarządu.

Pierwsi członkowie wprowadzili się do 23 mieszkań w listopadzie do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 22.

W dniu 26 maja 1965 roku rozpoczął kadencję nowy skład Rady Nadzorczej Spółdzielni, której przewodniczącym od dnia 1974 r. był Pan Harry Wargin. Pierwszym etatowym a drugim z kolei prezesem SM „Piast” w Złotowie został w dniu 6 kwietnia 1965r, mgr Józef Kurcin, zajmując to stanowisko do dnia 10 lipca 1980 r., trzecim prezesem był od dnia 14 października 1980r, do 22.11.1990 r. inż. Ryszard Karpiński, krótko – do 30.06.1991 r. mgr Krystyna Matraszek i od 01.07.1991 do dnia 31.03.1994 r. Pan Ryszard Stanek, a od 4 kwietnia 1994 r, do dnia 30.04.2014r.funkcję tą sprawował Pan Antoni Mikicki. Aktualnie prezesem SM „Piast” od 1.05.2014r. jest Pan Wojciech Buczek. 

W wyniku zmian podziału administracyjnego kraju, dokonanych w 1975 roku Złotów został włączony do nowo utworzonego województwa pilskiego, na terenie którego istniało wówczas 9 spółdzielni mieszkaniowych. W 1978 r. łączna ilość Spółdzielni wzrosła do dziesięciu, wśród których SM „Piast” zajmowała V miejsce pod względem wielkości zasobów mieszkaniowych.

Aktualny stan

Sukcesywny rozwój Spółdzielczości doprowadził do tego, iż obecny stan zasobów mieszkaniowych wynosi:

68 budynków wielorodzinnych z 2609 mieszkaniami o łącznej powierzchni: 128 711 m2, w tym:

w Złotowie: 53 budynki wielorodzinne z 2239 mieszkaniami o powierzchni: 111 022 m2

w Okonku: 8 budynków wielorodzinnych z 274 mieszkaniami o powierzchni: 12 749 m2

w Krajence: 7 budynków wielorodzinnych z 96 mieszkaniami o powierzchni: 4940 m2

Dodatkowo zarządzamy 111 lokalami użytkowymi o łącznej pow. użytk. 5440 m2, 351 garażami o pow. użytk. 5974 m2 co wraz z pozostałymi pomieszczeniami stanowi łącznie pow.1 598 m2.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piast” zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem istniejącą substancją mieszkaniową polegającą na stałym usprawnianiu i polepszeniu stanu technicznego i estetycznego budynków jak i terenów osiedlowych, prowadzoną zgodnie z przygotowanymi przez Zarząd, zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą planami finansowo – gospodarczymi.

Zgodnie z zapisem statutowym oprócz zaspakajania potrzeb mieszkaniowych i administrowania zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia prowadzi działalność społeczno- kulturalno-rekreacyjną na rzecz członków i ich środowiska.

Podstawowym celem tej działalności jest tworzenie warunków i bazy do rozwijania uzdolnień naszych członków , propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu różnych grup wiekowych.

Niżej wymienione Kluby w ramach swojej działalności regularnie prowadzą zajęcia, a także organizują wiele ciekawych spotkań, wystaw które cieszą się dużym zainteresowaniem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Najwyższym organem SM „Piast” jest WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ,

które wybrało na obecną kadencję członków RADY NADZORCZEJ w składzie:

1. WEŁNIAK STANISŁAW – Przewodniczący Rady Nadzorczej

2. GOLLA HENRYK – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

3. KLACZYŃSKA KATARZYNA – Sekretarz Rady Nadzorczej

4. LAWRENC JÓZEF – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. SZTEKEL-KUCHARSKA PELAGIA – Członek Komisji Rewizyjnej

6. SICIŃSKI PRZEMYSŁAW – Członek Rady Nadzorczej

7. DZIUBARCZYK MARTA – Członek Rady Nadzorczej

8. PERŁOWSKA DANUTA – Członek Rady Nadzorczej

9. MILCZYŃSKA JULITA – Członek Rady Nadzorczej

Skład aktualnego ZARZĄDU:

BUCZEK WOJCIECH – Prezes Zarządu (wojciech.buczek@smpiast.eu)

WEINSTOK GABRIELA – Zastępca Prezesa Zarządu

MARTIN ANDRZEJ – Członek Zarządu